Předsmluvní informace k pojištění náhodného poškození „Samsung Care+“

 

Kdo je pojistitel:

 

AWP P & C SA, se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika,

identifikační číslo 519 490 080 O.R.Bobigny, zapsaná u obchodního soudu v Bobigny pod číslem spisu 2016B01853, podnikající v České republice prostřednictvím:

 

Pojistitel

AWP P&C S.A. – Nizozemská pobočka zahraniční právnické osoby, podnikající jako Allianz Global Assistance Europe („ Pojistitel”)

http://www.allianz-global-assistance.nl/corporate/ info@allianz-assistance.nl

Adresa

Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, Nizozemsko

Informace o registraci

Identifikační číslo: No 33094603, je zapsán u Nizozemského úřadu pro finanční trhy (AFM)

pod číslem 12000535 a je autorizován u Úřadu pro obezřetnostní kontrolu a rozhodování (L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR) ve Francii.

Právní forma

akciová společnost

Rozsah podnikání

pojišťovací a zajišťovací činnosti

Pojištění distribuuje

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V parku 2323/14, Praha 4, PSČ 148 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 158046, IČO: 289 87 322 („Samsung“)

info@samsung.cz

Kontaktní telefonní číslo: 800 726 786

 

Kdo dohlíží nad Pojistitelem:

 

 1. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Address: Postbus 93257, 2509 AG Den Telephone: +31 70-333 8 999

Internetové stránky: www.kifid.nl

 

 1. Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

 

Co je předmětem pojištění:

 

Pojištěným produktem je mobilní zařízení Samsung specifikované blíže na webových stránkách: https://www.samsung.com/cz/services/care-plus/

včetně jeho příslušenství v balení, pokud byl zakoupen spotřebitelem, tedy nikoli za účelem podnikání („Pojištěný produkt“).

 

Pojistnou smlouvu tvoří:

 • Pojistné podmínky pojišt ění náhodného poškození „Samsung Care+“ („ Pojistné podmínky“) a
 • Pojistka.

Práva a povinnosti z Pojišt ění jsou upraveny právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“), pojistkou a Pojistnými podmínkami.

 

I.

Vznik pojištění

 

Pojištění náhodného poškození „Samsung Care+“ („Pojištění“) vzniká následujícími způsoby:

 

i)          Uzavřením pojistné smlouvy v případě, že nabídka Pojištění nebyla učiněna prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

 

Pojistná smlouva je uzavřena v den, kdy:

 • byla podepsána pojistná smlouva pojistníkem a Pojistitelem, případně pojistníkem a osobou oprávněnou Pojistitelem k uzavření pojistné smlouvy,
 • a zároveň bylo zaplaceno pojistné, případně první splátka pojistného, v plné výši.


ii)         Uzavřením pojistné smlouvy v případě, že nabídka Pojištění byla učiněna prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (pomocí aplikace nebo webových stránek)

 

Pojistná smlouva je uzavřena v den, kdy:

 • pojistník zaplatil pojistné, p řípadně první splátku pojistného, v plné výši.

 

Pojištění vzniká na v den uzavření pojistné smlouvy anebo na základě uzavřené pojistné smlouvy v den určený v pojistné smlouvě jako den vzniku pojištění.

 

II.

Pojistka

 

Pojistitel vydá pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzav ření pojistné smlouvy.

III.

Doba pojištění, pojistné období

 

Po dobu trvání Pojištění je Pojistitel povinen poskytovat pojistnou ochranu a pojistník je povinen zaplatit pojistné.

 

Pojištění se sjednává na dobu 24 měsíců. Pojistné období je 24 měsíců.

IV.

Pojištění cizího pojistného nebezpečí

 

Pojistník může uzavřít pojistnou smlouvu vztahující se na pojistné nebezpečí třetí osoby (pojišt ěného), která je odlišná od pojistníka. Pojistník je povinen seznámit pojišt ěného s obsahem Pojištění a se skutečností, že pojistné plnění bude plněno Pojistníkovi.

 

V případě pojištění cizího nebezpečí uplatňuje pojistnou událost Pojistník a Pojistitel poskytuje pojistné pln ění Pojistníkovi.

 

V.

Pojistné krytí

 

Pojištění kryje náhodné poškození Pojištěného produktu spočívající v:

 

 1. Poškození obrazovky: fyzické poškození, jako je prasknutí nebo rozbití obrazovky, které ovliv ňují funkčnost produktu a jsou omezeny na součásti potřebné k upevnění trhlin nebo prasklin a zadní sklo, jako je skleněné / plastové plátno, LCD a senzory upevněné na obrazovce; a
 2. Jiné škodě: škody způsobené neúmyslným únikem kapaliny do nebo na pojištěném produktu a jakékoli fyzické poškození, ke kterému může dojít, kromě poškození obrazovky, bránící přístupu k softwaru mobilního zařízení nebo možnosti nabíjení.

 

Výluky z Pojištění jsou uvedeny v články XIX. těchto předsmluvních informací.

 

Pojištění je omezeno dvěma oprávněnými a vyřízenými pojistnými událostmi v průběhu doby pojištění.

 

VI.

Pojistné plnění

 

Pojistitel poskytne pojistníkovi pojistné pln ění, pokud pojistník případně pojištěná osoba prokáže a šetření Pojistitele následně potvrdí, že nastala pojistná událost krytá Pojišt ěním.

 

Pojistník je povinen zaplatit za vy řízení každé oprávněné pojistné události poplatek ve výši 1 999 Kč.

 

Pojistné plnění spočívá v:

 • Opravě Pojištěného produktu nebo
 • Výměně Pojištěného

 

Pojistné plnění spočívá v opravě Pojištěného produktu, pokud to povaha poškození Pojištěného produktu způsobeného v důsledku pojistné události umožňuje, nebo provedení výměny Pojištěného produktu, pokud není oprava s ohledem na povahu poškození Pojištěného produktu způsobeného v důsledku pojistné události  z ekonomického pohledu vhodná.

 

Opravu Pojištěného produktu zajišťuje Pojistitel prost řednictvím společnosti Samsung a jejích smluvních partnerů.

 

Pojistné plnění ve formě opravy Pojištěného produktu zahrnuje cenu nových nebo použitých součástek od společnosti Samsung a

náklady na opravu Pojištěného produktu. Náklady na zjišt ění poškození Pojištěného produktu a náklady na přepravu Pojištěného produktu do a ze servisu v případě, že bude přeprava provedena smluvním partnerem společnosti Samsung, a náklady na práci provedenou  na  Pojištěném  produktu  jsou   také  zahrnuty   v nákladech na opravu.

 

V případě, že je pojistné plnění poskytnuto ve form ě výměny Pojištěného produktu, Pojistitel zajistí vým ěnu Pojištěného produktu za nový případně repasovaný stejný anebo srovnatelný, tedy nejbližší ekvivalentní model, který bude k Pojišt ěnému produktu na trhu k dispozici (stejná barva však není zaru čena). Náklady na přepravu Pojištěného  produktu  do a ze  servisu  v případě, že bude přeprava provedena smluvním partnerem společnosti Samsung, a náklady na práci provedenou na Pojištěném produktu za účelem zjištění rozsahu poškození, jsou vedle výměny Pojištěného produktu zahrnuty v nákladech na výměnu.

 

U obou forem pojistného plnění, pokud není přeprava Pojištěného produktu provedena smluvním partnerem společnosti Samsung, zajistí pojistník, případně pojištěný, přepravu Pojištěného produktu do servisu nebo na prodejnu společnosti Samsung na své vlastní náklady.

 

VII.

Způsoby a doba placení pojistného

 

Pojistník se v pojistné smlouvě zavazuje zaplatit pojistné. Je t řeba, aby pojistník zvážil dobu trvání Pojišt ění, tedy dobu, po kterou bude trvat povinnost platit pojistné.

 

Celková výše pojistného za Pojišt ění za dobu Pojištění je blíže specifikována na webových stránkách: https://www.samsung.com/cz/services/care-plus/

.

 

Pojistník může platit pojistné:

 1. Jednorázově zaplacením pojistné částky za celou pojistnou dobu, nebo
 2. Formou měsíčních splátek po celou pojistnou

 

Jednorázové pojistné je splatné v den uzavření pojistné smlouvy.

 

První splátka pojistného placeného ve splátkách je splatná v den uzavření pojistné smlouvy. Každá další splátka pojistného placeného ve splátkách je splatná k příslušnému dni každého následujícího kalendářního měsíce.

 

Jednorázové pojistné v případě, že pojistná smlouva byla uzavřena na základě nabídky, která nebyla učiněna prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je možné platit v hotovosti nebo bezhotovostně. Jednorázové pojistné v případě, že pojistná smlouva byla uzavřena na základě nabídky, která byla učiněna prostřednictvím prostředků komunikace na dálku anebo jednotlivé splátky pojistného, je možné platit pouze bezhotovostn ě.

 

Pojistné se považuje za zaplacené včas, je-li nejpozději v den splatnosti připsáno na bankovní účet Pojistitele, p řípadně osobě oprávněné Pojistitelem k uzavření pojistné smlouvy anebo převzetí pojistného, případně uhrazeno v hotovosti Pojistiteli, p řípadně osobě oprávněné Pojistitelem k uzavření pojistné smlouvy anebo převzetí pojistného.

 

Pojistník je povinen platit pojistné řádně a včas. Není-li pojistné zaplaceno včas, je Pojistitel oprávn ěn požadovat úrok z prodlení a náklady spojené s upomínáním pojistníka a vymáháním splátky pojistného.

 

VIII.

Daně

 

Na příjmy z pojištění se vztahuje právní úprava zákona č. 586/1992

Sb., o daních z příjmu, v platném znění. Plnění z pojištění majetku a odpovědnosti za škody jsou od daně osvobozena s výjimkami stanovenými ve výše uvedeném zákoně. V případě nejasností doporučuje Pojistitel pojistníkovi kontaktovat da ňového poradce.

 

Pojistitel si není vědom dalších daní, které by byl pojistník povinen hradit v souvislosti s Pojišt ěním, avšak nelze vyloučit, že právní předpisy mohou takovou povinnost pojistníkovi uložit v budoucnu.

 

IX.

Poplatky

 

Pojistník je povinen zaplatit za vy řízení každé oprávněné pojistné události poplatek ve výši 1 999 Kč.

 

X.

Šetření pojistné události

 

Pojistné události hlásí pojistník Pojistiteli, prost řednictvím osoby pověřené Pojistitelem k vyřizování a správě pojistných událostí, telefonicky na čísle 800 726 786, případně elektronicky na adrese info@samsung.cz.

 

Pojistitel zahájí šet ření oznámené pojistné události bez zbytečného odkladu.

 

XI.

Povinnosti pojistitele

 

Pojistitel je povinen dodržovat povinnosti stanovené pojistnou smlouvou a právními předpisy.

 

Pojistitel je zejména povinen:

 

 1. Pravdivě a úplně zodpovědět všechny písemné dotazy, které zájemce o pojišt ění, pojistník nebo pojišt ěný vznese v průběhu uzavírání nebo trvání pojistné smlouvy.
 2. Zachovávat mlčenlivost v souladu s právními předpisy o všech skutečnostech, které se v souvislosti s Pojišt ěním dozví.

 

XII.

Povinnosti pojistníka, pojištěného a zájemce o pojištění

 

Pojistník jakož i pojišt ěný jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené pojistnou smlouvou a právními předpisy.

 

Pojistník a pojišt ěný, případně v relevantních případech i zájemce o pojištění, jsou zejména povinni:

 

 1. Oznámit Pojistiteli bez zbyte čného odkladu všechny změny, které se týkají již uzav řené pojistné smlouvy, Pojištění nebo Pojištěného
 2. Umožnit Pojistiteli vyšet řit oznámenou pojistnou událost a poskytovat Pojistiteli pot řebnou součinnost při šetření oznámené pojistné události.
 • Postupovat podle instrukcí Pojistitele p ři uplatňování nároku na pojistné plnění.
 1. Pravdivě a úplně zodpovědět dotazy Pojistitele, dotáže-li se Pojistitel v písemné form ě zájemce o pojištění při jednání o uzavření smlouvy nebo pojistníka či pojištěného při jednání o změně smlouvy na skutečnosti, které mají význam pro Pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek.
 2. Vynaložit veškeré úsilí, které lze rozumn ě požadovat, aby předešel vzniku škody na Pojištěném
 3. Řádně se o Pojištěný produkt

XIII.

Důsledky porušení povinností

 

Pojistitel má právo odmítnout poskytnout pojistné pln ění, byla-li příčinnou pojistné události skutečnost:

 

 1. i) o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události;

vii) kterou při sjednávání Pojištění nebo jeho změny nemohl zjistit v důsledku zaviněného porušení povinnosti pravdivě a úplně zodpovědět dotazy Pojistitele, dotáže-li se Pojistitel v písemné form ě zájemce o pojištění při jednání o uzavření smlouvy nebo pojistníka či pojištěného při jednání o změně smlouvy na skutečnosti, které mají význam pro Pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek; a

 1. ii) pokud by při znalosti této skute čnosti při uzavírání pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel neb pokud by ji uzavřel za jiných podmínek.

 

Pojistitel má dále právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na šetření skutečností, o nichž mu byly vědomě sděleny nepravdivé údaje nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu oznámené pojistné události, anebo o nichž mu byly takové údaje zamlčeny.

 

XIV.

Odstoupení od pojistné smlouvy

 

Pojistník je oprávněn od pojistné smlouvy odstoupit ve lh ůtě 14 dnů od jejího uzavření, bez ohledu na způsob, jakým byla pojistná smlouva uzavřena.

 

Pojistník je dále oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy v p řípadě, že:

 1. Pojistitel porušil povinnost zodpov ědět pravdivě a úplně písemné dotazy zájemce o pojišt ění při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo pojistníka p ři změně pojistné
 2. Pojistitel porušil povinnost upozornit na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a požadavky zájemce o pojištění, kterých si musel být při uzavírání pojistné smlouvy vědom.

 

Právo na odstoupení od pojistné smlouvy z důvodů uvedených výše zaniká, nevyužije-li jej pojistník do dvou měsíců ode dne, kdy zjistil nebo musel zjistit výše uvedené porušení povinnosti.

 

Pojistitel je oprávn ěn odstoupit od pojistné smlouvy v p řípadě, že:

 

 1. Pojistník nebo pojišt ěný poruší povinnost pravdivě a úplně zodpovědět dotazy Pojistitele, dotáže-li se Pojistitel v písemné form ě zájemce o pojištění při jednání o uzavření smlouvy nebo pojistníka či pojištěného při jednání o změně smlouvy na skutečnosti, které mají význam pro Pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek; a pokud
 2. Pojistitel prokáže, že by po pravdivém a úplném zodpovězení dotazů smlouvu neuzavřel.

 

Právo na odstoupení od pojistné smlouvy z důvodů uvedených výše zaniká, nevyužije-li jej Pojistitel do dvou m ěsíců ode dne, kdy zjistil nebo musel zjistit výše uvedené porušení povinnosti.

 

Odstoupí-li pojistník od pojistné smlouvy, nahradí mu Pojistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné snížené o to, co již případně z pojištění Pojistitel plnil. Odstoupil-li od pojistné smlouvy Pojistitel, má právo zapo číst si i náklady spojené se vznikem a správou pojišt ění. Odstoupí-li Pojistitel od pojistné smlouvy a získal-li již pojistník, pojišt ěný nebo

jiná osoba pojistné plnění, nahradí v téže lhůtě Pojistitel to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené pojistné.

 

Odstoupení od pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku

 

Byla-li pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má pojistník dále právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy mu byly sděleny Pojistné podmínky, pokud k tomuto sd ělení dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy.

 

Poskytl-li Pojistitel pojistníkovi, který je spot řebitelem, klamavý údaj, má pojistník právo odstoupit od pojistné smlouvy do t ří měsíců ode dne, kdy se o tom dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.

 

Odstoupí-li pojistník od pojistné smlouvy uzav řené formou obchodu na dálku, vrátí mu Pojistitel bez zbyte čného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo odečíst si, co již z pojištění plnil. Bylo-li však pojistné plnění vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí pojistník, pop řípadě pojištěný nebo obmyšlený, Pojistiteli částku zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.

 

Pojistitel a pojistník mohou od pojistné smlouvy odstoupit  i   v případech uvedených v pojistné smlouvě anebo zákoně.

 

Odstoupení od pojistné smlouvy je nutno podat písemn ě a zaslat Pojistiteli. Formulá ř pro odstoupení od pojistné smlouvy je přílohou těchto předsmluvních informací.

 

XV.

Výpověď pojistné smlouvy

 

Pojistitel nebo pojistník m ůže Pojištění vypovědět:

 1. s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; nebo
 2. s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události.

 

Pojistník může Pojištění dále vypovědět s osmidenní výpovědní dobou:

 • Do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že Pojistitel použil při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného hledisko odporující zásadě rovného zacházení;
 1. Do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně Pojistitele; nebo
 2. Do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, že Pojistiteli bylo od ňato povolení k provozování pojišťovací činnosti.

 

Pojistitel a pojistník mohou pojistnou smlouvu vypov ědět  i    v případech uvedených v pojistné smlouvě anebo zákoně.

 

XVI.

Změna pojištění

 

Pojistitel může z regulačních důvodů prověřovat a měnit výši pojistného, případně i Pojistné podmínky Pojišt ění. Upozornění o navrhovaných změnách bude pojistníkovi doručeno e-mailem nejméně dva měsíce před uskutečněním těchto změn.

 

Pojistník může proti takovýmto zm ěnám projevit nesouhlas, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy ze změnách dozvěděl. V takovém případě zanikne pojištění uplynutím pojistného období, na které bylo zaplaceno pojistné. Pojistitel je však povinen pojistníka na tento následek upozornit, jinak Pojišt ění trvá a výše pojistného se nezmění.

XVII.

Změny účastníků pojištění

 

Pokud pojistník zaplatit pojistné jednorázovým zaplacením celého pojistného, může v případě převodu Pojištěného produktu na osobu starší 18 let, jejíž zemí pobytu je Česká republika, převést i Pojištění. K převodu Pojištění podle věty první je nutný předchozí souhlas Pojistitele.

 

Platí-li pojistník pojistné ve splátkách, není možné Pojišt ění převést na jinou osobu. V případě, že pojistník platí pojistné ve splátkách a Pojištěný produkt je převeden na třetí osobu, může pojistník požádat o zrušení Pojištění.

 

XVIII.

Zánik pojištění

 

Pojištění zaniká:

 1. Uplynutím doby, na kterou je Pojišt ění sjednáno, tedy uplynutím 24 měsíců ode dne vzniku Pojištění,
 2. Výpovědí, případně odstoupením od pojistné smlouvy v souladu s občanským zákoníkem nebo pojistnou smlouvou,
 • Dohodou Pojistitele a pojistníka,
 1. Poskytnutím druhého pojistného pln ění v průběhu pojistné doby Pojišt ění,
 2. Smrtí pojištěného, zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí,
 3. Odstoupením od kupní smlouvy Pojištěného

 

Pojištění zaniká v případě, že pojistník nezaplatí pojistné ani  v dodatečné lhůtě určené Pojistitelem v délce nejméně jednoho měsíce a Pojistitel pojistníka pou čí, že nezaplatí-li pojistník pojistné ani v dodatečné lhůtě, Pojištění zanikne. V takovém případě Pojištění zaniká uplynutím této dodate čné lhůty

 

Pojištění dále může zaniknout dalšími způsoby specifikovanými v pojistné smlouvě nebo v občanském zákoníku.

 

XIX.

Výluky z pojištění

 

Výlukami se rozumí věci nebo nebezpečí, které jsou vyňaty   z pojistného krytí. V rámci výluk jsou tedy stanoveny podmínky, za kterých Pojistitel neposkytne pojistné pln ění.

 

Pojistné krytí nezahrnuje jakékoliv události, ke kterým došlo mimo dobu Pojištění.

 

Pojistné krytí nezahrnuje p řípady, kdy:

 

 1. Bylo Pojištěnému produktu odstraněno, poškozeno nebo pozměněno sériové nebo IMEI číslo.
 2. Pojištěný produkt již byl před pojistnou událostí poškozen.
 • Pojistník v době uzavření pojistné smlouvy věděl o skutečnostech, na základě kterých lze uplat ňovat nárok na pojistné plnění.
 1. Pojistník uplat ňuje nárok na pojistné plnění v souvislosti s designovou, výrobní nebo jinou vadou vztahující se k bezpečnosti Pojištěného
 2. Pojištěný produkt byl změněn, upraven nebo opraven jiným, než autorizovaným servisním centrem společnosti Samsung, včetně změny nebo úpravy libovolných vnitřních částí nebo operačního systému Pojištěného produktu (např. odemčení pro fungování Pojištěného produktu v jiném regionu).
 3. Poškození Pojištěného produktu spočívá v poruše způsobené vadami nebo poškozením materiálu a zpracováním (tyto vady však mohou být pokryty dvouletou zárukou společnosti Samsung nebo právními

předpisy).

 • Poškození Pojištěného produktu spočívá v kosmetickém poškození, které neovlivňuje funkčnost Pojišt ěného produktu (např. škrábance, rýhy, změna barvy a malé trhliny).
 • Poškození Pojištěného produktu spočívá v poškození, které se přirozeně a nevyhnutelně vyskytuje v důsledku běžného opotřebení.
 1. Pojištěný produkt nebyl a/nebo není nainstalován nebo provozován v souladu s pokyny společnosti
 2. Poškození Pojištěného produktu spočívá v elektrickém nebo mechanického selhání Pojištěného
 3. Pojištěný produktu byl opraven bez souhlasu
 • Došlo k instalaci anebo zpětnému odkupu jakéhokoliv obsahu jako jsou data, hudba, fotky, aplikace nebo software na náhradu Pojišt ěného produktu, ledaže je to výslovně uvedeno jako výhoda, a
 • Pojištěný produkt byl zakoupen mimo Českou republiku pojistníka.

 

Pojištění nekryje případy, kdy:

 1. Byl Pojištěný produkt poškozen úmyslně.
 2. Byl Pojištěný produkt poškozen v důsledku jeho úmyslného anebo neúmyslného užití pro účel, ke kterému nebyl Pojišt ěný produkt určen.
 • Pojistník uplat ňuje jako pojistnou událost nárok na náhradu poplatků za běžné čištění, servis, údržbu a logistiku, jestliže Pojistitel v rámci šet ření pojistné události nenalezne žádné poškození kryté Pojišt ěním.
 1. K vznesení nároku na pojistné plnění vedla hrubá nedbalost, včetně vědomého a dobrovolného zanedbání nutnosti vynaložení přiměřené péče pojistníkem nebo uživatelem Pojišt ěného
 2. Pojistník se dopustil nelegálního jednání nebo porušil právní předpisy.
 3. Pojistník nebo uživatel Pojišt ěného produktu nezajistili dostatek přiměřených opatření k zamezení poškození Pojištěného
 • Pojištěný produkt byl ukraden nebo

 

Pojištění dále nezahrnuje případy, kdy:

 1. Pojištěný produkt byl poškozen v důsledku vnější události, jako je požár, povodně, zásah bleskem nebo výbuch.
 2. Pojištěný produkt byl poškozen v důsledku elektromagnetického impulzu, ať již způsobeného člověkem nebo přirozeně se vyskytujícího, jaderné reakce nebo kontaminace z jaderných zbraní nebo radioaktivity, prosakováním vody, znečištěním nebo kontaminací nebo v důsledku války, invaze, revoluce nebo přírodní

 

XX.

Způsob vyřizování stížností

 

Stížnosti pojistníků a pojištěných osob se oznamují na telefonním čísle 800 726 786 anebo doručují elektronicky na adresu info@samsung.cz, a vyřizují se telefonickou anebo písemnou formou, pokud se Pojistitel a pojistník anebo pojišt ění nedohodnou jinak.

 

Se stížností je možné se obrátit také na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

 

XXI.

Rozhodné právo a rozhodování sporů

 

Pojistná smlouva jakož i právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem.

Veškeré sporné otázky týkající se Pojišt ění mají být smluvními stranami pojistné smlouvy přednostně řešeny prostřednictvím mimosoudního vyrovnání vzájemnou dohodou.

 

V případě, že řešení podle předchozího odstavce nevede k vyřešení sporu, jsou spory vzniklé z pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní rozhodovány u příslušných soudů v České republice.

 

Spory mezi spotřebiteli a pojistiteli nebo pojiš ťovacími agenty (prodejci) ze smluv o neživotním pojišt ění lze také řešit prostřednictvím České obchodní inspekce (ww.coi.cz). Spotřebitelé mohou použít on-line pojišt ění on-line plateb pro on-line řešení sporů na http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

XIX.

Kontaktní informace

 

V případě potřeby je možné kontaktovat Pojistitele na info@samsung.cz. Pojistník může Pojistitele požádat o další informace k pojistným podmínkám také na telefonní lince společnosti Samsung: 800 726 786 (od pondělka do soboty 8.00 až

20.00, nebo neděle 8:00 až 18:00).

 

XXII.

Zpracování osobních údajů

 

Chcete-li pochopit, jak nakládáme s osobními údaji, přečtěte si prosím naše oznámení o ochraně osobních údajů https://www.samsung.com/cz/services/care-plus/

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

 

AWP P & C SA, se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika, Identifika ční číslo: 519490080 O.R.Bobigny, zapsaná u obchodního soudu v Bobigny pod číslem spisu 2016B01853, podnikající v České republice prostřednictvím:

 

AWP P&C S.A. – Nizozemská pobočka zahraniční právnické osoby, podnikající jako Allianz Global Assistance Europe, se sídlem Poeldijkstraat 4 , 1059 VM Amsterdam, Nizozemsko, Identifika ční číslo: No 33094603, zapsaná u Nizozemského úřadu pro finanční trhy (AFM) pod číslem 12000535 a autorizována u Úřadu pro obezřetnostní kontrolu a rozhodování (L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR) ve Francii.

 

Adresa pro doručování:

 

info@samsung.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od pojistné  smlouvy číslo ______________________ o Pojištění náhodného poškození „Samsung Care+“ uzav řené dne _____________________________________________ .

 

 

___________________________________

Jméno a příjmení pojistníka

 

 

_____________________________________________

Adresa pojistníka

 

 

_____________________________________________

Datum

 

 

_____________________________________________

Podpis pojistníka

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)