Dokument med oplysninger om forsikringsprodukt for Samsung Care+

Denne forsikringspolice er kun tilgængelig for personer, der bor i Danmark.

 

Forsikringsselskabet er AWP P&C S.A. – Hollandsk filial, der drives under handelsnavnetAllianz Global Assistance Europe, en filial af AWP P&C S.A., registreret under nummeret 519 490 080 i Bobigny, Frankrig.

 

Dette forsikringsprodukt distribueres af Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, Torshamngatan 27, 164 28 Kista, Sverige og Samsung partnere efter aftale med AWP P&C S.A. – Hollandsk filial, og forsikringen tilbydes ved køb af en Samsung mobilenhed, der kan forsikres i overensstemmelse med vilkårene og forsikringsbetingelserne til denne forsikring. Samsung modtager provision fra Allianz for distributionen af Samsung Care+. På din forespørgsel har du ret til at modtage oplysninger om størrelsen af denne provision. Denne forsikring yder dækning, som ikke er

dækket under den lovbestemte garanti af din mobilenhed, f.eks. ved at yde dækning for skade som følge af hændeligt uheld. Noget af det, som denne police dækker, er måske allerede dækket under din indboforsikring eller dine andre forsikringer, hvilket kan gøre dele af dækningen i denne police overflødig.

 

Dette dokument med oplysninger om forsikringsprodukt indeholder oplysninger, som det er bestemt ved lov, at vi skal give før købet af forsikringen. Det er vigtigt, at du læser dette dokument. Vigtige undtagelser og begrænsninger i din forsikringsdækning er samlet under overskrifterne ”Forsikringsydelse”, ”Hvornår er forsikringen ikke gyldig?” og ”Hvad dækker denne forsikring ikke?”, som findes i det følgende. Dette dokument udgør en kort oversigt over

Samsung Care+-forsikringsproduktet, og udgør ikke alle forsikringsvilkårene og -betingelserne. Alle gældende vilkår og betingelser er oplistet i Forsikringsbetingelserfor Samsung Care+, som du harkrav på at få udleveret snarest muligt, og som også kan findes på http://www.samsung.com/dk/care-plus/, eller som du kan anmode om ved at ringe til Samsung: 707 019 70, mandag-fredag fra kl. 8:00-19:00 eller lørdage kl. 10:00-15:00.

 

Kontakt venligst Samsung, hvis du har særlige spørgsmål om forsikringsdækningen, eller hvis en bestemt forsikringsdækning er særlig vigtig for dig. Det er vigtigt, at du kontrollerer, om forsikringspolicen er i overensstemmelse med dine krav og behov, før du køber forsikringen.

Hvad dækker Samsung Care+?

 

Forsikringen dækker skade som følge af hændelig uheld på den forsikringsberettigede mobilenhed, så længe enhedens anvendelsesformål ikke er erhvervsmæssigt eller sker som led i et ansættelsesforhold. For flere oplysninger bedes du se Vilkår og betingelser for Samsung Care+.

 

Skærmbrud: Fysisk skade, såsom revne eller brud på skærmen, der påvirker funktionaliteten af det Forsikrede Produkt, og begrænset til de dele, der er nødvendige for at udbedre en revnet eller brudt skærm og glaslaget bagved, såsom glas/plastskærm, LCD og følere påsat skærmen

 

Anden skade: Væskeskade forårsaget af utilsigtet spild af væske i eller på det Forsikrede Produkt og alle fysiske skader, der kan opstå ud over Skærmbrud, og som forhindrer adgang til mobilenhedens software eller mulighed for opladning.

 

 

 

OPSUMMERING AF DÆKNING

 

Hændeligt uheld (inklusiv Skærmbrud og Anden skade)

 

Dækket

 

Indboks Tilbehør

 

Dækket

 

Grænse for skadesanmeldelser

 

2 skadesanmeldelser i løbet af den

 

Dækning i hele verden

 

24 måneders forsikringsperiode

Fortrydelsesfrist

14 dage (lovbestemt), men 30 dage (under denne Police)

 

Selvrisiko

 

589 DKK

 

 

 

 

 

Forsikringsydelse

 

Forsikringen er begrænset til 2 gyldige skadesanmeldelser i løbet af den 24 måneders dækningsperiode og er under- lagt en selvrisiko på 589 DKK for hver gyldig skadesanmeldelse. Forsikringen kan ikke fornys eller forlænges i mere end den 24 måneders dækningsperiode.

 

Når du fremsætter en skadesanmeldelse til Samsung, vil Samsung, efter Vores skøn, reparere eller erstatte den forsikringsberettigede mobilenhed. Samsung vil bruge originale dele eller istandsatte originale reservedele.

I tilfælde af udskiftning, vil enheden være som en ny (istandsat model) og vil være den samme model eller nærmeste tilsvarende model i forhold til det Forsikrede Produkt, som er kommercielt tilgængeligt på tidspunktet for din skadesanmeldelse (samme farve kan ikke garanteres).

 

 

Hvornår er forsikringen ikke gyldig?

 

Forsikringen er ikke gyldig i følgende situationer:

 • Hvis du ikke er bosiddende i Danmark, eller hvis den forsikringsberettigede mobilenhed ikke er købt i
 • Hvis vi tidligere har meddelt, at vi ikke ønsker at forsikre dig (mere). I det tilfælde vil Vi refundere præmie, som du har betalt.
 • Hvis du har afgivet urigtige

 

Se Forsikringsbetingelser for Samsung Care+ for flere oplysninger.

 

 

Hvad dækker denne forsikring ikke?

 

Følgende er udelukket fra dækningen under Samsung Care+. Policen dækker ikke:

 

 1. Skadesanmeldelser for hændelser, der opstår uden for forsikringsperioden eller skadesanmeldelser, efter at grænsen for skadesanmeldelser er nået.

 

 1. Anvendelse:

 

 • Misbrug, herunder skade påført med forsæt og anvendelse af den forsikringsberettigede mobilenhed til et formål, som den ikke oprindeligt er beregnet til;
 • Rutinemæssig rengøring, service og vedligeholdelse eller forsendelsesudgifter, hvor der ikke er fundet nogen fejl;
 • Hvis skadesanmeldelsen er resultat af grov En bevidst og viljebestemt tilsidesættelse af behovet for at udvise rimelig påpasselighed af dig eller en anden bruger af den forsikringsberettigede mobilenhed;
 • Du handler ulovligt eller bryder forbud eller bestemmelser fra landets
 • Manglende rimelige foranstaltninger for at forhindre skade af den forsikringsberettigede

 

 1. Den forsikringsberettigede mobilenhed:

 

 • Din forsikringsberettigede mobilenhed har fået fjernet, udvisket eller ændret sit serie- eller IMEI-nummer;
 • Alle allerede eksisterende skader, som ikke kan henføres til den begivenhed, der anmeldes skade for;
 • På tidspunktet for købet af Samsung Care+ var du klar over noget, der kunne give anledning til, at du ville anmelde en skade;
 • Samsung Care+ dækker ikke design-, fremstillingsfejl eller andre fejl, som bliver genstand for tilbagekald fra Samsungs side, også kendt som epidemisk eller pandemisk tilbagekald;
 • Vi dækker ikke forsikringsberettigede mobilenheder, som er blevet ændret eller modificeret eller forsikringsberettigede mobilenheder, som er blevet repareret eller ændret af reparatører, som ikke er godkendt af Samsung, herunder en ændring eller modifikation af nogen som helst indvendige dele eller af operativsystemet (såsom, men ikke begrænset til, oplåsning til funktioni en anden geografisk region);
 • Fejl, som skyldes fejl/defekter i materialer og håndværkmæssig udførsel. Denne type defekter kan være dækket af Din Samsung to-års begrænsede garanti og/eller af Dine lovbestemte rettigheder;
 • Kosmetiske skader, som ikke påvirker funktionaliteten eller udseendet af den forsikringsberettigede mobilenhed, såsom ridser, småskrammer, misfarvning eller mindre revner;
 • Skader, der naturligt og uundgåeligt vil opstå fra normal slid og med tiden;
 • Den forsikringsberettigede mobilenhed er ikke installeret og betjent i overensstemmelse med producentens instruktioner;
 • Elektrisk eller mekanisk nedbrud af din forsikringsberettigede mobilenhed;
 • Reparationer udført uden tilladelse fra vores side;
 • Udgifter til installation eller gen-køb af noget som helst indhold, såsom data, musik, fotos, apps eller software til erstatningen , som mobilenheden udskiftes med, medmindre det er specielt nævnt som en ydelse;
 • Skader på en mobilenhed, som ikke er den forsikringsdækkede mobilenhed, som er nævnt i dit

 1. Generelle udelukkelser:

 

 • Tab eller heraf følgende økonomisk tab eller tyveri af nogen slags;
 • Policen dækker ikke nogen skade, der opstår som følge af ydre årsager for eksempel: Brand, oversvømmelse, lynnedslag og eksplosion, der skyldes en elektromagnetisk impuls, uanset om den er menneskeskabt eller

et naturfænomen, atomreaktion eller forurening fra atomvåben eller radioaktivitet, udsivning, forurening eller kontaminering, skade forårsaget af krig, besættelse, revolution eller lignende begivenhed, naturkatastrofer.

 • Enhver skade, som er dækket af andre forsikringspolicer, offentlige ordninger eller en ret ifølge en lov eller

 

 1. Andre begivenheder, der er udtrykkeligt oplistet i

 

 

Internationale sanktioner

 

Denne police yder ikke dækning eller erstatning i det omfang, hvor enten dækningen eller erstatningen ville krænke gældende sanktioner, love eller bestemmelser i FN, EU, USA eller alle andre gældende økonomiske eller

handelssanktioner, love eller bestemmelser. Vi afviser skadesanmeldelser fra personer, virksomheder, myndigheder og andre parter, for hvem dette er forbudtifølge nationale eller internationale aftaler eller sanktioner.

 

 

Hvad skal der gøres i tilfælde af en skade?

 

Du kan anmelde en skade som følge af hændeligt uheld ved at kontakte Samsung på 707 019 70 eller finde alle nødvendige kontaktoplysninger på www.samsung.com/dk/support

 

 

Juridiske og regulatoriske oplysninger Fortrydelsesret

 

Hvis din forsikringsdækning ikke imødekommer dine krav, bedes du oplyse Samsung herom inden for 30 dage (fortrydelsesfristen) fra modtagelsen af forsikringsbeviset. Din præmie vil blive refunderet, medmindre du har foretaget en gyldig skadesanmeldelse og har modtaget en udbetaling herfor, i det tilfælde kan Vi fratrække det udbetalte beløb fra skadesanmeldelsen fra den præmie, der refunderes til dig. Hvis det udbetalte beløb for skadesanmeldelsen overstiger præmien, så skal du tilbagebetale det overstigende beløb til os. Du kan opsige din Police efter den nævnte 30 dages-periode, i det tilfælde bliver beløb refunderet på et forholdsmæssigt grundlag.

 

 

Privatliv og Personoplysninger

 

For mere information om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, læs venligst Allianz’ privatlivspolitik: http://www.samsung.com/dk/care-plus

 

 

Gældende lov

 

Medmindre andet er aftalt, vil dansk ret være gældende og al kommunikation i relation til policen vil foregå på dansk. Hvis der skulle opstå en tvist angående denne police, har danske domstole den eksklusive kompetence, medmindre parterne er enige om en anden måde til løsning af konflikten. Forespørgsler og klager skal først henvendes til Samsungs klageafdeling . Hvis du ikke er tilfreds med håndteringen af en klage, bør du skrive til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, www.ankeforsikring.dk

En klage til ankenævnet skal sendes på et særligt skema, som du kan finde på www.ankeforsikring.dk eller få ved henvendelse til ankenævnet. Det koster et mindre gebyr at klage til ankenævnet.

 

 

Garantifond

 

AWP P&C S.A. er ikke dækket af nogen garantifond. Derfor vil Du ikke være berettiget til nogen kompensation, i tilfælde hvor AWP P&C S.A. ikke kan imødekomme sine forpligtelser over for Dig under Samsung Care+.

Samsung Electronics Nordic AB

Box 1235      Torshamnsgatan 27, 164 28 Kista, Sverige         

0771-726 786

https://www.samsung.com/dk/offer/care-plus/