Förköpsinformation

Denna försäkring erbjuds av Samsung när du köper en försäkringsbar mobilenhet av Samsung.

 

Försäkringen ger skydd som inte täcks av din mobilenhets lagstadgade garantier, dvs. för oavsiktliga skador.

 

Denna förköpsinformation innehåller information som vi måste tillhandahålla enligt lag innan köp. Det är viktigt att du läser informationen. I avsnitten ”Försäkringsförmån, När är försäkringen ogiltig?”

 

och ”Vad omfattas inte av försäkringen” nedan anges viktiga undantag och begränsningar i ditt försäkrings-skydd. Detta dokument ger en kortfattad översikt över din Samsung Care+försäkring, men utgör inte de fullständiga försäkringsvillkoren. Samtliga tillämpliga villkor finns i Samsung Care+ Försäkringsvillkor, vilka finns tillgängliga på www.samsung.com/se/support eller kan begäras genom att kontakta Samsung på 0771-726 786, under vardagar från kl. 08.00 till 19.00 och lördagar 10.00 till 15.00.

 

Vänligen kontakta Samsung om du har specifika frågor om ditt försäkringsskydd eller om ett visst försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig. Det är viktigt att du kontrollerar att försäkringen passar dina behov innan du köper försäkringen. Delar av skyddet i denna försäkring kan redan ingå i hemförsäkring eller andra försäkringar.

 

Du kan få rådgivning och hjälp av konsumentverket, kommunal konsumentrådgivning eller konsumenternas försäkringsbyrå.

 

 • Konsumenternas försäkringsbyrå, telefon: 08-22 58 00

 

 • Kommunal konsumentrådgivning: Vänligen sök efter konsumentrådgivning i den kommun som du tillhör.

 

 • Konsumentverket, telefon: 0771-525 525

 

 

Denna försäkring är bara tillgänglig för personer som är bosatta i Sverige.

 

Vem är försäkringsgivare?

 

Denna Försäkring är tecknad med AWP P&C S.A.:s nederländska filial, vilka har sitt registrerade säte i Saint-Ouen, Frankrike.

 

 

Försäkringsgivare AWP P&C S.A. – Dutch Branch of Foreign Legal Entity, som verkar under Allianz Global
Assistance Europe
Adress Poeldijkstraat 4 , 1059 VM Amsterdam, Nederländerna
Registreringsinformation IC: Nr 33094603, är registrerad vid den Nederländska myndigheten för finansiella
institutioner, nr. 12000535 och auktoriserad av L’Autorité de Contrôle Prudentiel et
de Résolution (ACPR) i Frankrike.

 

 

Vem tillhandahåller försäkringen och hanterar försäkringsanspråk?

 

Försäkringen tillhandahålls av Samsung och Samsungs samarbetspartners. Samsung hanterar också försäkringskrav som framställs för vår räkning.

Vad omfattar Samsung Care+?

 

Försäkringen omfattar oavsiktliga skador på den försäkringsbara mobilenheten som inte är avsedd för näringsverksamhet eller annan egenanställning. För mer information, vänligen se Samsung Care+ Försäkringsvillkor.

 

Om en oavsiktlig skada inträffar täcker försäkringen skadan på din försäkringsbara mobilenhet såvida inte skadan är undantagen i försäkringsvillkoren. Detta gäller i synnerhet:

 

 • Skärmskador: Fysiska skador såsom sprickor eller skador på skärmen som påverkar funktionen av den försäkrade produkten och är begränsade till komponenter som krävs för att åtgärda en trasig skärm och bakomliggande glas såsom glas/plastskärm, LCD och sensorer fixerade på skärmen.

 

 • Övriga skador: Vätskeskador orsakade av oavsiktligt spill i eller på den försäkrade produkten och andra fysiska skador som kan inträffa utöver skärmskador som förhindrar användning av den mobila enhetens mjukvara eller möjligheten att ladda enheten.

 

 

Sammanfattning av försäkringsskyddet
Oavsiktlig Skada
(inklusive Skärmskador och Övriga Skador)
Omfattas
Medföljande Tillbehör Omfattas
Begränsning antal försäkringskrav 2 försäkringskrav under
Försäkringsperioden om 24 månader
Globalt försäkringsskydd * Omfattas *
Ångerrätt och Öppet köp 14 dagar (ångerrätt) men 30 dagar (öppet köp)
från dagen för köpet av Försäkringen
Självrisk ** 750 kronor **

 

 • Din Försäkrade Produkt är försäkrad under tid som Du är utomlands för resor upp till maximalt 60 dagar. Vi kommer hantera Ditt försäkringskrav när Du återkommer till Hemvistlandet där Din Samsung Care+ inhandlades.

 

 • Självrisken är 750 kronor. Självrisken betalas till auktoriserat Samsung Service Center genom den betalningsmetod som är tillgänglig i Ditt Hemvistland och ska betalas för varje individuellt försäkringskrav.

 

 

Du kan få ytterligare information om denna försäkring genom att kontakta Samsung på: 0771-726 786, under vardagar från kl. 08.00 till 19.00 och lördagar 10.00 till 15.00. Nedan får du en översikt över den nytta du har av Samsung Care+. Naturligtvis förekommer det vissa skillnader mellan olika hemförsäkringar.

 

Scenario Samsung Care+ Garanti Konsumentköplagen Hemförsäkring
Otur* (t.ex krossad skärm) Ja, upp till 2 gånger
under två år
Nej Nej Oftast krävs en tilläggsförsäkring
som drulle/allrisk
Vätskeskada** Ja Nej Nej Till viss del**
Fabrikationsfel/
Inre haverier
Nej, täcks istället av
Samsungs garanti
Ja, Samsungs
konsumentgaranti är 2 år
Nej Nej
Åldersavdrag Nej Nej Nej Ja, vanligen om telefonen
är äldre än 6 månader
Självrisk Nej, täcks istället av
Samsungs garanti
Nej Nej Vanligen ca 1 500 kr

 

*Samsung Care+ täcker skador som uppkommit genom en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse, se fullständiga villkoret.

 

**Samsung Care+ täcker plötsliga och oförutsedda utifrån kommande vätskeskador. En vanlig hemförsäkring täcker endast skador som uppstår i förbindelse med läckage i hemmet, den täcker inte om du spiller vätska på produkten.

 

Försäkringsförmån

 

Försäkringen är begränsad till två (2) försäkringskrav under försäkringsperioden om 24 månader och är föremål för en självrisk på 750 kr per giltigt försäkringskrav. När du framställer ett försäkringskrav till Samsung kommer Samsung reparera eller ersätta försäkringsbar mobilenhet. Samsung använder sig av originaldelar eller återställda originaldelar. I händelse av utbyte, kommer enheten vara som ny (återställd) och kommer vara av samma modell som den försäkrade produkten eller av närmast motsvariga modell som vid tiden för ditt försäkringskrav är kommersiellt tillgänglig (samma färg kan inte garanteras).

 

Försäkringsavtal

 

Försäkringen börjar gälla från datumet försäkringens startdag som framgår av försäkringscertifikatet om försäk-ringstagaren har betalat premien enligt det belopp och inom den period som framgår av försäkringscertifikatet. Försäkringsavtalet ingås vid tidpunkten då försäkringspremien betalats. Om den första premien inte betalas uppstår inget försäkringsskydd under Samsung Care+.

 

Försäkringens varaktighet:

 

 • Försäkringen löper under två kalenderår. Det är inte möjligt att förlänga försäkringsperioden.

 

 • Du kan säga upp försäkringen när som helst och du kommer då att vara berättigad till återbetalning på pro-rata basis om du betalat hela premien (förskottsbetalning).

 

När är försäkringen ogiltig?

 

Försäkringen är inte giltig i följande situationer:

 

 • Om du inte har hemvist i Sverige.

 

 • Om den försäkringsbara mobilenheten inte inhandlats i Sverige.

 

 • Om vi tidigare har informerat dig om att vi inte avser försäkra dig (längre). I sådant fall kommer vi att återbetala premie som du eventuellt redan betalt.
 • Om du inte har betalat förfallen premie i tid.

 

 • Om du har lämnat felaktiga upplysningar.

 

Vänligen se Samsungs Försäkringsvillkor för mer information.

 

Vad omfattas inte av försäkringen?

 

Följande är undantagen från försäkringsskyddet under Samsung Care+. Försäkringen omfattar inte:

 

 1. Försäkringskrav avseende händelse som inte inträffar inom försäkringsperioden som framgår av försäkringscertifikatet.

 

 1. Användning:

 

 • Felanvändning inbegripet skador orsakade avsiktligen samt användning av den försäkrade produkten för annat än det ursprungliga ändamålet;
 • Kostnader för rutinmässig rengöring, service och underhåll eller transport, för vilka du kommer hållas ansvarig om inga fel påträffas;
 • Grov vårdslöshet som leder till ett försäkringskrav. Ett medvetet och frivilligt åsidosättande av rimlig omsorg, antingen av dig eller av annan användare av den försäkringsbara mobilenheten;

 

 • Du agerar illegalt eller överträder myndighetsförbud eller förordning.

 

 1. Försäkringsbar mobilenhet om:

 

 • Din försäkringsbara mobilenhets serienummer eller IMEI-nummer tagits bort, förstörts eller ändrats;

 

 • Befintliga skador inte kan hänföras till den händelse som försäkringskravet avser;

 

 • Du vid tiden för köpet av försäkringen var medveten om någonting som kunde ligga till grund för ett försäkringskrav från dig;
 • Skador är hänförliga till design, tillverkning eller andra fel och produkten

 

 • Vi kommer inte täcka försäkringsbara mobilenheter som har ändrats or modifierats eller försäkringsbara mobilenheter som har reparerats eller ändrats genom reparationer som inte är godkända av Samsung, inbegripet ändring eller modifiering av inre delar eller av operativsystemet (inklusive, men inte begränsat till, upplåsning för att kunna användas i en annan region);
 • Det rör sig om fel eller brister i material eller i yrkesskicklighet. Sådana fel kan omfattas av din tvååriga garanti från Samsung och/eller lagstadgade rättigheter;
 • Det rör sig om kosmetiska skador som inte påverkar funktionen av den försäkringsbara mobilenheten såsom repor, bucklor, missfärgning och små sprickor;
 • Det rör sig om skador som är naturliga och oundvikliga vid normal användning och förslitning;

 

 • Din försäkringsbara mobilenhet inte är installerad eller hanterad i enlighet med tillverkarens instruktioner;

 

 • Försäkringsbar mobilenhet drabbas av ett elektroniskt eller mekaniskt fel;

 

 • Reparationer utförda utan vår tillåtelse;

 

 • Kostnader för att installera eller köpa innehåll som data, musik, foton, appar eller mjukvara till en försäkringsbara mobilenhet som blivit utbytt, om det inte uttryckligen angivits som en förmån;

 

 • Försäkringen omfattar inte någon försäkringsbar mobilenhet som inhandlats utanför det land som försäkringen tecknats;
 • Skada inträffar på mobilenhet som inte är den försäkringsbara mobilenheten som framgår av ditt försäkringscertifikat. 1. Allmänna undantag:

 

 • Förlust eller följdförlust eller stöld av något slag;

 

 • Försäkringen omfattar inte skador orsakade av externa händelser såsom eld, översvämning, åska eller explosion;

 

 • Skador uppkomna av en elektromagnetisk våg, oavsett om den orsakas av människor eller av en naturlig händelse;

 

 • Kärnreaktioner, kärnvapenavfall eller radioaktivitet;

 

 • Läckage, förorening eller smitta;

 

 • Skador orsakade av krig, invasion, revolution eller liknande händelse;

 

 • Naturkatastrofer;

 

 • Skador som ersätts av andra försäkringar, offentliga system och eller åtagande enligt lag eller förordning;

 

 1. Andra händelser som uttryckligen anges i försäkringsvillkoren.

 

Internationella sanktioner

 

Försäkringen får inte ge försäkringsskydd eller förmåner i den mån försäkringsskyddet eller förmånen skulle strida mot tillämpliga sanktioner, lagar eller förordningar utfärdade av Förenta Nationerna, Europeiska Unionen, Förenta Staterna eller annan tillämplig ekonomisk sanktion eller handelssanktion, lag eller förordning. Vi avvisar försäkringskrav framställda av personer, företag, regeringar och andra parter från vilka det är förbjudet enligt nationella eller internationella avtal eller sanktioner.

 

Vad ska du göra om en oavsiktlig skada inträffar?

 

Du kan anmäla en inträffad skada genom att kontakta Samsung på 0771-726 786, eller finna all nödvändig kontaktinformation på www.samsung.com/se/support

 

Dina skyldigheter

 

Du måste vidta rimliga åtgärder för att skydda din egendom och agera som om du inte är försäkrad.

 

Rättslig information

 

Ångerrätt/öppet köp

 

Du har rätt enligt lag (ångerrätt) att säga upp din försäkring inom 14 dagar från ditt inköp av din försäkring. Vi har dock valt att förlänga denna 14-dagars ångerrättsfrist till 30 dagar (genom så kallat öppet köp). Vänligen meddela Samsung inom denna period om du vill ångra ditt köp. Du har då rätt att återfå full betalning (om du inte redan hunnit framställa ett försäkringskrav, för då har vi rätt att göra avdrag från återbetalningsbeloppet).

 

Du har rätt att säga upp försäkringen även efter 30-dagarsperioden. I så fall kommer du erhålla återbetalning på pro-rata basis.

 

Integritet och personuppgifter

 

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter, läs försäkringsgivaren Allianz integritetspolicy: www.samsung.com/se/mobilecare

 

 

 

Tillämplig lag

 

Om inte annat avtalas ska svensk rätt tillämpas och all kommunikation och dokumentation hänförlig till försäkringen ska vara på svenska. Om en tvist skulle uppstå rörande denna försäkring ska svensk domstol ha exklusiv jurisdiktion om inte parterna avtalar om annat sätt att lösa konflikten. Förfrågningar eller klagomål ska först framställas till Samsungs klagomålavdelning. Om du inte är nöjd med hanteringen av ditt klagomålsärende kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden på arn@arn.se.

 

Samsung Electronics Nordic AB  

Box 1235  Torshamnsgatan 27, 164 28 Kista, Sverige  

0771-726 786 

www.samsung.se/mobilecare